Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2012.gada 20.aprīlī Nr 40008022896 Latvijas Skeitborda FederācijasStatūti Jaunā redakcija 2017.gads

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Skeitborda federācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).


2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 1. Biedrības mērķi ir:
  1. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus skeitborda un individuālo skrituļslidotāju attīstībai Latvijā. Panākt federācijas dalībnieku vienotību jautājumos, kurus tai federācijas dalībnieki uzticējuši.
  2. Popularizēt ar masu informācijas līdzekļu palīdzību, fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību.
  3. Nodrošināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās.
  4. Nodrošināt Latvijas Republikas skeitborda čempionātu un meistarsacīkšu sarīkošanu, kā arī citu sacensību sarīkošanu aptverot bērnus, skolēnus, jauniešus un pieaugušos, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības.
  5. Apstiprināt un izdot skeitborda sacensību noteikumus un citus ar skeitbordu saistītus materiālus.
  6. Pārstāvēt Latvijas Skeitbordu un LSF dalībniekus LOK, starptautiskajās organizācijas, veicināt un pārraudzīt to starptautiskos sakarus. 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.


3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.4.1. Biedrībā var iestāties skeitborda vai skrituļslidošanas sportistus apvienojoša rīcībspējīga juridiska persona, kura saskaņā ar LR Sporta likumam un citiem spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem, Biedrības Statūtiem un Biedrības valdes prasībām Biedrība drīkst uzņemt biedros saglabājot atzītas sporta federācijas statusu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.1.1. Jāiesniedz aizpildītu LSF biedru uzņemšanas iesnieguma formu.

4.1.2. Interesenta iesniegumu izskata valde tuvākajā sēdē, taču ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no visu pieteikuma dokumentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.

4.1.3. Valde trīsdesmit darba dienu laikā pēc valdes sēdes, kurā tika lemts par interesenta uzņemšanu rakstiski dara zināmu interesantam par valdes lēmumu.

4.1.4. Atteikuma gadījumā interesents var pārsūdzēt lēmumu biedru sapulcē, ja interesents piecu darba dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas (pasta zīmogs) ir iesniedzis rakstisku pieprasījumu pārsūdzēt valdes lēmumu, pretējā gadījumā interesents atkārtotu iesniegumu var iesniegt tikai pēc viena gada.


4.2. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.3. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.3.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.3.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.3.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.3.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Biedrība var uzņemt asociētos biedrus. Asociētā biedra tiesības un pienākumi atšķiras.

4.5.1.Par Biedrības Asociēto Biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, izņemot politiskas partijas, kas ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā, kopīgu interešu realizācijā, resursu apvienošanā konkrēta mērķa sasniegšanai un cita veida sadarbībā.


5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.


5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Asociētam biedram ir šādas tiesības:

5.4.1. piedalīties biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām;

5.4.2.piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos, aktivitātēs un darbībās, kas saistītas ar kopīgu interešu realizāciju;

5.4.3. piedalīties Biedrības izveidotajās darba grupās atsevišķu

jautājumu risināšanai, saņemt informāciju par Biedrības darbību saskaņā ar šajos statūtos noteiktajiem mērķiem un

uzdevumiem, kā arī izteikt savu viedokli Biedrības kopējā viedokļa formēšanai vai vienotās Biedrības pozīcijas apstiprināšanai saskaņā ar reglamentu;

5.4.4. iesniegt priekšlikumus Biedrības darbības uzlabošanai;

5.4.5. izmantot Biedrības sniegtos pakalpojumus.

5.5. Asociētajam biedram nav balsstiesību.

5.6. Asociētajam biedram nav tiesības:

5.6.1. iepazīties ar Biedrības gada pārskatu, revīzijas komisijas ziņojumiem un budžetu;

5.6.2.prasīt sasaukt vai patstāvīgi sasaukt Biedru sapulci.

5.7. Asociētam biedram ir šādas pienākumi:

5.7.1. ievērot un pildīt Biedrības statūtos reglamentētās normas, biedru sapulces, Valdes lēmumus;

5.7.2. noteiktajā termiņā samaksāt biedra naudu;

5.7.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa realizēšanu.

5.7.4.saistības asociētajam biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot asociētajam biedram saistības, kas atšķiras no citu asociēto biedru saistībām, ir nepieciešama šī asociētā biedra piekrišana.

5.7.5.Biedrības Asociētie biedri maksā biedru naudu pēc valdes noteiktas kārtības.

5.7.6.Biedrības valde atbrīvot Asociēto Biedru no Biedrības biedru naudas samaksas, ja Asociētais biedrs iegulda Biedrības

mērķu sasniegšanā līdzvērtīgu materiālo vai darbaspēka ieguldījumu.

5.7.7.Biedrības Asociētie biedri maksā iestāšanās maksu biedrībā,

kas noteikta ar valdes lēmumu.


6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.


6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi, biedrības paraksttiesīgā persona.

7.3. Biedram kopsapulcē ir balss tiesības ja:

7.3.1. Nomaksāta biedra nauda;

7.3.2. Biedrs ir Latvijas Skeitborda federācijas biedrs ilgāk par gadu;

7.3.3. Biedrības biedri, iepriekšējā sezonā ir piedalījušies Latvijas Skeitborda federācijas organizētajās sacensībās;

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz biedra norādīto e-pasta adresi.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valde tiek ievēlēta uz četriem gadiem.

8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kas ar ievēlēšanu kļūst par prezidentu. Prezidents organizē valdes darbu, pārstāv biedrību Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas Sporta federāciju padomē, starptautiskajās, valsts un pašvaldību institūcijās, vada biedrības kopsapulces.

8.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku, kas ar ievēlēšanu kļūst par ģenerālsekretāru. Ģenerālsekretārs sekmē Biedrības starptautisko attiecību uzturēšanu un izpilda citus valdes uzdotos pienākumus.

8.5.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.6. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli.

8.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus ar vai bez atlīdzības.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu, kuru nosaka valde un apstiprina biedru sapulce.

10.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu, kuru nosaka valde un apstiprina biedru sapulce.Biedrības valdes priekšsēdētājs Lienīte Skaraine


Statūti apstiprināti dalībnieku sapulcē Rīgā, 2017.gada 31.martā